Projekt "Siła drzemie w indywidualizacji"

sdwi

Informacje

 

Podsumowanie projektu "Siła Drzemie w indywidualizacji" - KLIKNIJ TUTAJ


 W dniu 7 pażdziernika 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi podpisano umowę z Adamem Mińskim właścicielem  firmy AMTAS, na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć realizowanych w ramach projektu „Siła drzemie w indywidualizacji”. Beneficjenta reprezentowali: Pan Mirosław Siurnik – Sekretarz Miasta i Gminy Białobrzegi oraz Pani Agnieszka Baranowska – Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi,.Ze strony realizatora projektu: Pani Bożena Witkowska- Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Białobrzegach oraz Pani Urszula Rucka – Głowny ksiegowy Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Białobrzegach. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę brutto 125 729,00 zł. Dostawa pomocy do PSP Nr1 im.KEN w Białobrzegach oraz PSP w Suchej nastąpi  w tygodniu między 14 a 18 października 2013 r. nie poźniej niż do 28 października 2013 r. Wykonawcę ,firmę AMTAS z siedzibą w Poznaniu przy ul.Albańskiej 20/1, wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego w dniu 25 września 2013 r. Firma AMTAS złożyła najkorzystniejszą ofertę na dostawę pomocy dydaktycznych.


W dniu 30 września 2013r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Bialobrzegach podpisano umowy z nauczycielami na prowadzenie zajęć realizowanych w ramach projektu „Siła drzemie w indywidualizacji”.

PSP Nr1 im.KEN w Białobrzegach :
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji:
1.Pani Justyna Bartha
2.Pani Bożena Szymańska
3.Pani Iwona Kacprzak

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:
1.Pani Anna Płowiec
2.Pani Anna Leksińska
3.Pani Elwira Wożna

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy:
1.Pani Jolanta Morawiec
2.Pani Elżbieta Bernat
3.Pani Marzena Stawiarska
4.Pani Teresa Szaruch

Gimnastyka korekcyjna:
1.Pani Anna Majcher
2.Pani Anna Kucharczyk

PSP w Suchej:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji:
1.Pani Ewa Pawlak

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy:
1.Pani Sylwia Krupa


Po podpisaniu umów nauczyciele zostali  zapoznani z celami określonymi w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, w szczególności z celami określonymi dla działania 9.1. POKL, tzn. „tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielanie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym, utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych". W kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic niezwykle ważne jest aby naczyciele przekazywali niestereotypową wiedzę i szerokie, niezależne od płci, spektrum możliwości wyborów życiowych, a także uczyli szacunku do odmienności i różnic. Wczesna edukacja w tym zakresie pozwoli na wyeliminowanie w przyszłości stereotypowego myślenia w podejścia do wyboru drogi życiowej. Projekt będzie miał również wpływ na podmioty inne niż grupa docelowa. Jego realizacja przełoży się bowiem na zwiększenie u rodziców oraz nauczycieli świadomości z korzyści, jakie wynikają z pogłębiania procesu indywidualizacji nauczania i wychowania.


Podpisano umowę dotyczącą indywidualizacji nauczania w Gminie Białobrzegi. 21 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Siła drzemie w indywidualizacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego podpisała ją Pani Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora ds.Wdrażania POKL z Mazowickiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, zaś Gminę Białobrzegi reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi – Pan Wiesław Banachowicz.

Realizację projektu planuje się na okres wrzesień 2013 – czerwiec 2014r. W jego ramach uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 1 im.KEN w Białobrzegach  i Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej będą brali udział w licznych zajęciach eliminujących trudności w nauce i opanowywaniu różnych umiejętności. Szkoły zostaną również doposażone w wiele pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia tych zajęć. Projekt znacząco wpłynie na rozwój najmłodszych mieszkańców Gminy Białobrzegi i doposażenie bazy dydaktycznej szkół.

Źródła finansowania:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Wartość projektu wynosi 156 458,00 zł w tym: 132 989,30 - ze środków europejskich, 23 468,70 - dotacja celowa z budżetu krajowego.Przyznane dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup usług edukacyjnych w kwocie 28 800,00 oraz doposażenie bazy dydaktycznej za kwotę 127 658,00.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie w roku szkolnym 2013/2014 indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.KEN w Białobrzegach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych jak również doposażenie bazy dydaktycznej wymienionych szkół.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
Projekt będzie  realizowany  w roku szkolnym 2013/2014 w dwóch szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Białobrzegi. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im.KEN w Białobrzegach w klasach I –III kształci się łącznie 279 dzieci w tym 142 uczniów i 137 uczennic.           W Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej w klasach I –III kształci się 26 uczniów i 32 uczennice – łącznie 58 dzieci. Przed przystąpieniem do projektu w obu szkołach wprowadzone zostały standardy I, II i III określone w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W obu szkołach działa powołany zespół nauczycieli, który odpowiedzialny jest za opracowanie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym oraz za opracowanie programu nauczania dostosowanego do potrzeb uczniów, uwzględniając indywidualizację pracy z dzieckiem. Ponadto zespół odpowiedzialny jest za monitorowanie realizacji programu i ocenę skuteczności podejmowanych oddziaływań (STANDARD I). W ramach STANDARDU II w obu szkołach w ramach obowiązkowych zajęć realizowany jest dostosowany do potrzeb uczniów program nauczania, uwzględniający działania mające na celu indywidualizację nauczania i wychowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym. Aby zrealizować założone powyżej cele w obu szkołach nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów (STANDARD III).W toku realizacji poszczególnych STANDARDÓW oraz w wyniku przeprowadzonych w szkole badań, analiz i wywiadów zdiagnozowane zostały następujące problemy:

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im .KEN w Białobrzegach , do klas I-III uczęszcza 279 dzieci (142chłopców i 137 dziewczynek)w tym 84 dzieci (42 dziewczynki i 42 chłopców)posiada zaburzenia umiejętności szkolnych, co stanowi 30,11% ogółu uczniów klas I – III. Główne zaburzenia w powyższym zakresie dotyczą:

  • 24 dzieci (12 chłopców i 12 dziewczynek) posiada specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu oraz jest zagrożonych dysleksją;
  • 24 dzieci (12 chłopców i 12 dziewczynek) posiada problemy  w zakresie edukacji matematycznej;
  • 16 dzieci (8 chłopców i 8 dziewczynek) posiada zaburzenia rozwoju mowy (problemy logopedyczne),
  • 20 dzieci (10 chłopców i 10 dziewczynek) posiada stwierdzone wady postawy.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej w klasach I-III uczy się 58 uczniów (32 dziewczynki i 26 chłopców) , w tym 12dzieci (3 dziewczynki i 9 chłopców)posiada zaburzenia umiejętności szkolnych, co stanowi 21 % ogółu uczniów klas I – III. Główne zaburzenia w powyższym zakresie dotyczą:

  • 8 dzieci (2 dziewczynki i 6 chłopców) ze stwierdzonymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz jest zgrożonych dysleksją
  • 4 dzieci (1 dziewczynka i 3 chłopców) ze stwierdzonymi problemami logopedycznymi,

Opisane wyżej trudności stanowią istotną barierę w dalszym rozwoju dzieci i osiągnięciu przez nie sukcesów szkolnych. Eliminacja zidentyfikowanych przez zespół nauczycieli barier w dostępie do edukacji na pierwszym etapie jest niezwykle istotna z punktu poprawy jakości pracy obu szkół a co za tym idzie wzrost efektów kształcenia. Dzieci z powyższymi problemami potrzebują indywidualnego podejścia, stąd potrzeba zapewnienia mechanizmów, które pozwolą zindywidualizować proces nauczania w szkole. W kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic niezwykle ważne jest również przekazywanie niestereotypowej wiedzy i szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwości wyborów życiowych, a także uczenia szacunku do odmienności i różnic. Wczesna edukacja w tym zakresie pozwoli na wyeliminowanie w przyszłości stereotypowego myślenia w podejściu do wyboru drogi życiowej. Projekt będzie miał również wpływ na podmioty inne niż grupa docelowa. Jego realizacja przełoży się bowiem na zwiększenie u rodziców oraz nauczycieli świadomości z korzyści, jakie wynikają z pogłębiania procesu indywidualizacji nauczania i wychowania. Głównym celem projektu jest wyeliminowanie lub złagodzenie wymienionych dysfukcji rozwojowych dzieci objętych projektem.

Główny cel i cele szczegółowe będą realizowane na następujących zajęciach:
- dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, w wymiarze:
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im.KEN w Białobrzegach – 90 h w ciągu roku szkolnego,
w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej – 30 h w ciągu roku szkolnego.
- dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,w wymiarze w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1  im. KEN w Białobrzegach – 90 h w ciągu roku szkolnego
- logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, w wymiarze:
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im.KEN w Białobrzegach – 120 h w ciągu roku szkolnego, w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej – 30 h w ciągu roku szkolnego
- Gimnastyka korekcyjna, w wymiarze: w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im.KEN w Białobrzegach – 120 h w ciągu roku szkolnego.

Cele projektu zgodne są z celami określonymi w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, w szczególności z celami określonymi dla działania 9.1. POKL, tzn. „tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielanie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym, utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych". Ponadto projekt zgodny jest z Planem Działania na rok 2013 POKL w zakresie kontynuacji realizacji projektów systemowych.

Dokumenty do pobrania:

- Deklaracja uczestnictwa dla rodziców.pdf

- Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

- Regulamin rekrutacji

 

Przetargi i zamówienia:

Zamówienie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu - Siła drzemie w indywidualizacji

- Ogłoszenie przetargu.pdf

- SIWZ + załączniki.zip

- Odpowiedź na zapytania z dn. 23.09.2013

- Rozstrzygnięcie

 

 

 

Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oswiaty w Białobrzegach - BIURO PROJEKTU

ul. Plac Zygmunta starego 9
26-800 Białobrzegi
tel.
(48) 613-45-76, (48) 360-03-93, fax (48) 613-45-761
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE:
1. Bozena Witkowska  – KOORDYNATOR PROJEKTU
2. Urszula Rucka - asystent koordynatora
3. Małgorzata Jaszczyk – koordynator szkolny (PSP Nr 1 im.KEN w Białobrzegach)
4. Anna Wiktorska – koordynator szkolny (PSP w Suchej)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.KEN w Białobrzegach                                                       
ul.Rzemieślnicza 21/31

26-800 Białobrzegi

tel.(48) 613-23-11 ,  fax.(48) 613-23-11

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej
ul.Szlachecka 80

26-800 Białobrzegi

tel.(48) 613-228-80, fax.(48) 613-22-80

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.