Ogłoszenia

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników informuję się, że w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019 do Sądu Okręgowego w Radomiu i do Sądu Rejonowego w Grójcu.
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133) kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej  50 obywateli mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących stale na terenie gminy.
W myśl art. 158 § 1 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat.
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 W myśl art. 159 § 1 wymienionej ustawy ławnikiem nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. funkcjonariusze służby więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w Urzędzie  Miasta i Gminy w   Białobrzegach – pok. Nr 26.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanieco przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.


Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Karty zgłoszenia na ławnika przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2015 roku w sekretariacie  Urzędu  Miasta i Gminy w Białobrzegach pok. nr 23, I piętro, w godzinach pracy urzędu.

 

Zasady wyboru ławników i tryb zgłaszania kandydatów na ławników reguluje:
1) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133) - tekst Działu IV Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy,
2) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693)

 

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych

Zaproszenie na spotkanie założycielskie Ogólnopolskiego Związku Producentów Papryki i Innych Owoców i Warzyw

zaproszenie-23042015

 

Rada Programowa Ogólnopolskiego Związku Producentów Papryki i Innych Owoców i Warzyw:

1. Wójt Gminy Klwów – Piotr Papis,
2. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz,
3. Wicestarosta Powiatu Przysuskiego – Tomasz Matlakiewicz,
4. Wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego – Ireneusz Gumowski
5. Wójt Gminy Borkowice – Robert Fidos,
6. Wójt Gminy Radzanów – Sławomir Kruśliński,
7. Wójt Gminy Rusinów – Krzysztof Urbańczyk,
8. Wójt Gminy Stara Błotnica – Marcin Kozdrach,
9. Wójt Gminy Wieniawa – Krzysztof Sobczak,
10. Burmistrz Gminy Wyśmierzyce – Marek Bielewski,
11. Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi – Adam Bolek,
12. Dyrektor Oddziału MODR Radom - Bogusław Włodarczyk,
13. Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach – Agnieszka Stępowska,
14. Prezes Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług – Robert Składowski,
15. Małgorzata Hadas,
16. Monika Bankiewicz.

 

Program spotkania założycielskiego Ogólnopolskiego Związku Producentów Papryki i Innych Owoców i Warzyw:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
2. Dyskusja nad Statutem Stowarzyszenia
3. Dyskusja nad składem osobowym władz Stowarzyszenia
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Zarządu Stowarzyszenia
6. Wybór Komisji Rewizyjnej
7. Wybór Komitetu Założycielskiego

 

Cele Stowarzyszenia:
l) reprezentowanie i obrona interesów zawodowych oraz praw producentów papryki oraz innych warzyw i owoców,
2) podejmowanie działań dla tworzenia trwałych podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla umocnienia polskich producentów papryki oraz innych warzyw i owoców oraz ich integracji w obrębie rynku Unii Europejskiej
3)  inicjowanie zmian norm prawnych dotyczących działalności w zakresie produkcji papryki oraz innych warzyw i owoców
4) upowszechnianie wiedzy technologicznej, ekonomicznej i prawnej związanej z produkcję papryki oraz innych warzyw i owoców
5) działania wspierające rozwój gospodarczy branży związanej z produkcją papryki oraz innych warzyw i owoców w tym rozwój  przedsiębiorczości
6) działalność promująca ekologiczne metody produkcji i ochronę środowiska naturalnego
7) działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy oraz doświadczeń pomiędzy społeczeństwami
8)  pomoc przy pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej i budżetu krajowego
9)  działalność promująca zatrudnianie i aktywność zawodową społeczności wiejskiej
10) działanie na rzecz rozwoju i integracji wspólnot lokalnych, samorządności i społeczeństwa obywatelskiego
11) Działania promujące spożywanie warzyw owoców i zdrowe odżywianie
12) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
13) Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 

Tekst jednolity statutu Związku oraz druk dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy  Białobrzegi  w pokoju nr  34
Wypełnione deklaracje składać można w sekretariacie Urzędu Gminy bądź podczas spotkania założycielskiego w dniu 17 maja 2015 r.

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - DO POBRANIA TUTAJ

Ostrzeżenie o silnym wietrze w dniach 31.03-1.04.2015

W związku z dynamicznie zmieniającymi się warunkami pogodowymi Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie wydało ostrzeżenie Nr 19

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 31.03.2015 do godz. 17:00 dnia 01.04.2015
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunków zachodnich. Najsilniejsze porywy wiatru (90 km/h) prognozowane są w nocy 31.03/01.04.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Ewa Łapińska

Więcej artykułów…