o gminie

Gmina Białobrzegi leży w południowej części województwa mazowieckiego i graniczy z gminami Promną i Warką od północy, gminą Stromiec od wschodu, gminą Stara Błotnica od południa, gminami Radzanów i Wyśmierzyce od zachodu. Cały obszar gminy znajduje się w strefie krajobrazu chronionego pod nazwą "Dolina Pilicy i Drzewiczki". Region charakteryzuje się dużymi walorami turystycznymi, do których niewątpliwie należy zaliczyć nieskażoną przyrodę , czyste powietrze, wody i lasy, cenne drzewostany i pomniki przyrody.

 

GOSPODARKA

Białobrzegi należą do miast mało uprzemysłowionych. Istniejący przemysł obejmuje zakłady przetwórstwa spożywczego, środków transportu i produkcji materiałów budowlanych. Podstawą produkcji jest zaplecze sadownicze rejonu białobrzeskiego i grójeckiego. Znacząca w sferze produkcji jest drobna wytwórczość. Miasto pełni rolę ośrodka handlowo-usługowego dla rolniczego zaplecza. Stosunkowo dobrze rozwinięta jest sieć usług komercyjnych, wskazująca na dużą aktywność mieszkańców. Miasto zaopatrywane jest z miejskiego ujęcia (3 studnie głębinowe). Z wodociągu tego zaopatrywane są także wsie: Sucha, Kamień, Szczyty, Brzeźce, Mikówka. Z wodociągu w Gminie Wyśmierzyce zaopatrywana jest wieś Jasionna. Miasto posiada biologiczno - mechaniczną oczyszczalnię ścieków . Są to ścieki z miasta , gdzie sieć kanalizacji sanitarnej jest w rozbudowie, oraz dowożone z obszaru gminy. Wysypisko odpadów komunalnych istnieje od ponad 20 lat, zlokalizowane jest w Suchej. Obecnie składowisko zostało zmodernizowane i rozbudowane. Miasto i gmina zasilane są w gaz z gazociągu wysokoprężnego relacji Lublin-Sękocin. Najliczniejszą grupę wśród jednostek funkcjonujących w mieście i gminie stanowią podmioty sektora prywatnego.

 

POŁOŻENIE

Gmina miejsko – wiejska. Lokalny ośrodek rolniczo-usługowy i turystyczny na skraju Doliny Białobrzeskiej i Równiny Radomskiej nad Pilicą. Miasto i Gmina zajmuje obszar 7893 ha w tym 3500 ha stanowią grunty orne, a 3300 ha lasy. Obszar ten zamieszkuje 10700 mieszkańców. Białobrzegi pełnią funkcję ośrodka handlowo – usługowego dla rolniczego zaplecza. Niewielki przemysł obejmuje zakłady przetwórstwa spożywczego, środków transportu i materiałów budowlanych. Białobrzegi są także miejscowością wypoczynkową z ośrodkiem wodnym nad Pilicą. W skład gminy wchodzą następujące miejscowości : Białobrzegi, Brzeźce, Brzeźce Kolonia, Budy Brankowskie, Brzeska Wola, Dąbrówka, Jasionna, Kamień, Leopoldów, Mikówka, Okrąglik, Pohulanka, Stawiszyn, Sucha, Szczyty, Wojciechówka.

 

MIEJSCOWOŚCI

W skład Gminy Białobrzegi wchodzą: Miasto Białobrzegi, Sołectwo Brzeźce (Brzeźce, Kolonia Brzeźce), Sołectwo Brzeska Wola, Sołectwo Budy Brankowskie, Sołectwo Jasionna, Sołectwo Kamień, Sołectwo Mikówka, Sołectwo Okrąglik, Sołectwo Stawiszyn, Sołectwo Sucha, Sołectwo Szczyty