Gospodarka odpadami

 

NUMER RACHUNKU DO WPŁAT:  53 9117 0000 0000 0576 2000 0010

 

Informujemy, że odpady komunalne z nieruchomości zamieszkanych tj. gospodarstw domowych odbierane są przez Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. ul Wrocławska 3, 26-600 Radom, infolinia: 48 363 40 25.

 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Mieszkańcy gminy Białobrzegi będą płacili za śmieci od gospodarstwa. Ale stawka będzie zależna od liczby zamieszkującej je osób. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie liczony od gospodarstwa, ale podzielono je na trzy grupy:

 • Gospodarstwa jednoosobowe zapłacą 16 złotych miesięcznie za odpady segregowane i 32 złote za niesegregowane.
 • Dla gospodarstw dwuosobowych opłatę ustalono na 22 złote za odpady segregowane i 44 złote za niesegregowane.
 • Jeśli w gospodarstwie mieszkają trzy, albo więcej osób stawka opłat wyniesie 25 złotych za śmiecie segregowane i 50 złotych za niesegregowane.

 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA  DEKLARACJI ŚMIECIOWEJ

Zgodnie z Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2015r. poz. 87) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

 • Deklaracja złożona po raz pierwszy – w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 • Nowa deklaracja (zmiana uprzednio złożonej deklaracji - korekta ) – w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany , dotyczy to w szczególności narodzin dziecka, zgonów, zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób w gospodarstwie domowym, zaprzestania wytwarzania odpadów. W przypadku zaprzestania wytwarzania odpadów na przedmiotowej nieruchomości należy złożyć deklarację tzw. korygującą z wartościami zerowymi oraz oświadczenie potwierdzające ten stan. W przypadku ponownego wytwarzania odpadów na nieruchomości należy złożyć kolejną deklarację z aktualną sytuacją.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

DO POBRANIA

 

Rejestr Działalności regulowanej

 

Ustawy regulujące przepisy ochrony środowiska i gospodarki odpadami

 • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska ( Dz..U. z 2013 r. poz 1232)
 • Ustawa o Odpadach ( Dz.U. z 2013 r. poz 21)
 • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U z 2013r. poz 1155)
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2015r. poz 87)

 

Uchwały Rady Miasta i Gminy

 

Podmioty zbierające zużyty  sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.)-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez Tonsmeier Wschód Sp. z o.o.. Punkt przyjmowania zużytego  sprzętu elektrycznego i elektronicznego  znajduje się przy  ul. Rzemieślnicza 51 w Białobrzegach prowadzony przez firmę Tonsmeier Wschód Sp. z o.o.

 

PRZETERMINOWANE LUB NIEWYKORZYSTANE LEKI - ODDAJEMY DO PSZOK
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach informuje, że właściciele nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe), którzy uiszczają opłatę za odbiór odpadów komunalnych do gminy, mogą oddać przeterminowane i nie wykorzystane leki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) znajdującego się w Białobrzegach przy ul. Rzemieślnicza 51.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Odpady zebrane selektywne tj.: papier i tektura , opakowania z tworzyw sztucznych i metalu , opakowania szklane – butelki i słoiki bez zakrętek, pochodzące  z gospodarstw domowych na terenie naszej gminy będzie można dodatkowo oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach, który jest prowadzony przez firmę Tonsmeier Wschód Sp. z o.o.

 

PSZOK  jest czynny pięć dni w tygodniu:  

 • poniedziałek i piątek w godz.:  14.00 -18.00
 • wtorek, środa i czwartek  w godz.:  8.00 -15.00